Referat fra generalforsamlingen

 

Referat fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen blev holdt i Jylland hos Anna Nørgaard. Der var fremmøde fra det meste af bestyrelsen samt et enkelt medlem.

Valget af dirigent faldt på Bjørn, skønt vedtægterne foreskriver at det skal være en udenfor bestyrelsen.

Referent blev redaktøren (af praktiske årsager). Herefter bestyrelsens beretning.

Det er en let opgave at aflægge beretningen i år, der er ikke meget.

M.h.t. udstillinger m.v. har klubben ikke deltaget i noget. Rigmor var i 2012 til blomsterdagene i Bangsbo, men deltog ikke 2013. En del medlemmer har været at træffe på plantemarkeder og flere har haft åben have. Nogle fortæller ved disse lejligheder om klubben, andre ikke.

Frøforsyningen har ikke bestilt så mange frø hjem, hverken i 2012 eller 2013. Der har ikke været helt så mange Botaniske haver som tidligere der tilbyder frø og da det jo altid – stort set – er det samme frø der tilbydes, og dette ikke har medlemmernes interesse har jeg valgt at bestille mindre. Af Iris og Liljer tilbydes der efterhånden kun meget lidt. Vi har ikke sendt frøliste ud til Botaniske haver de sidste år.

I 2012 blev der sendt en frøkasse ud til de medlemmer der ønskede det, men kun få købte.

I 2013 blev det ændret således at der sættes en liste med nye frø på hjemmesiden så snart frøene kommer hjem, og de medlemmer der ønskede det kunne få en mail med meddelelse om nye frø. Der har været noget salg. Planen er at fortsætte på denne måde.

Beretningen blev godkendt.

Under regnskab blev det forklaret hvor lidt det i dag fylder kontra da kasseren startede. Der var et enkelt spørgsmål til punktet ”kontingent andre foreninger”, det blev forklaret at vi har medlemskab hos andre foreninger med samme interesse som os (for at få information til klubben) f.eks. NALS i USA og Geografisk have i Kolding.

Regnskabet blev godkendt.

Under forslag fra medlemmerne var der indkommet følgende:

1: Valg og genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted hvis personen er til stede på generalforsamlingen.

2: Valg af suppleant(er), revisor og evt. revisorsuppleant kan ske hvis personerne inden generalforsamlingen har givet deres skriftlige samtykke.

3: Det foreslås at klubbens formål fremover vil være at udbrede kendskabet til prydplanter (stauder, løg og knolde, herunder også stueplanter) af Iris- Lilje- og Daglilje-  familien.

4: Det foreslås at beretningen fremover skal være for det år der er gået siden sidste generalforsamling. Med hensyn til regnskabet må der diskuteres hvordan det er mest hensigtsmæssigt.

Der blev diskuteret frem og tilbage, ved hvert af de indkomne forslag.

”Valg og genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted hvis personen er til stede på generalforsamlingen”, blev ændret til ”valg og genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted hvis personen er til stede på generalforsamlingen, eller hvis personen har adviseret andre i bestyrelsen om evt. uopsættelig grund til ikke at kunne være til stede

”Valg af suppleant(er), revisor og evt. revisorsuppleant kan ske hvis personerne inden generalforsamlingen har givet deres skriftlige samtykke”. Blev rettet til ”Valg af suppleant(er), revisor og evt. revisorsuppleant kan ske hvis personerne inden generalforsamlingen har givet deres samtykke”. Forsamlingen fandt at det var for om stædigt med skriftligt samtykke.

. Forslaget bliver en tilføjelse til §4 som kommer til at se således ud:

§4. Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 9 medlemmer, som alle vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Valg og genvalg til bestyrelsen kan kun finde sted hvis personen er til stede på generalforsamlingen, eller hvis personen har adviseret andre i bestyrelsen om evt. uopsættelig grund til ikke at kunne være til stede. Valg af suppleant(er), revisor og evt. revisorsuppleant kan ske hvis personerne inden generalforsamlingen har givet deres samtykke. Formand, sekretær, redaktør, og frøformidler er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer, planteformidler og udstillingskoordinator er på valg i lige år. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der skal til enhver tid findes en forretningsorden for bestyrelsen.

Forslag nummer 3 blev vedtaget. Begrundelsen for denne nye tekst var/er at familieforholdet omkring dagliljer er ændret.

Forslag nummer 4 blev ligeledes vedtaget. Der var lidt for og imod, den eneste ulempe ved denne fremgangsmåde er, at regnskabet så ikke afspejler eventuelle referencer i beretningen.

Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:

Der er ingen grund til at forhøje de nuværende takster, idet klubben råder over et anseligt beløb og det underskud der er (på årsbasis) ikke er alarmerende; så taksterne fortsætter som de er.

Valg til bestyrelsen:

På valg var Jytte og Karin de blev begge genvalgt, ydermere var der et ønske om at inddrage endnu en person i bestyrelsen, for at få et ulige antal medlemmer. Jette som var suppleant træder ind i bestyrelsen. Arbejdsopgaverne bliver udover at arbejde på en udgivelse/genudgivelse af ”Lad os dyrke liljer”, af blandet karakter.

Trine blev genvalgt som revisor.

Under eventuelt gik snakken om vores hjemmeside. Nogle har måske bemærket at der sker lidt. Der blev forsøgt at spørge ind til ønsker om udseende, svarene var lige så mange og forskellige som der var personer. Det endte op med at Anna og Bjørn arbejder videre på/med en løsning.

Per Pedersen viste en dvd med billeder fra hans have. Mange flotte blomster (liljer) som er hans passion, og han gjorde opmærksomt på at der ville blive mulighed for at opleve hans have i sommeren 2014.

Generalforsamlinger sluttede omkring kl. 17