Referat fra klubbens sidste generalforsamlingen

 

Klubbens sidste generalforsamling

 

Af Erik Weinreich

 

Dansk Iris og Liljeklub har holdt sin sidste generalforsamling. Medlemstallet har været støt dalende gennem flere år, og på generalforsamlingen i 2022 blev det besluttet at nedlægge klubben, hvis ikke nogen dukkede op med en redningsplan. Dette er ikke sket.

Generalforsamlingen 28. oktober 2023 hos Lene Kirkebak og Bo Recke i Ringe blev derfor klubbens sidste.

 

Referat

Som dirigent blev valgt Erik Weinreich, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

Erik Weinreich blev ligeledes valgt som referent.

Bjørn Jacobsen stod for beretningen, der i år – grundet forventninger om nedlæggelse af klubben – var ganske kort. Største aktivitet har været de foreløbig tre medlemsblade, som Bjørn som sædvanlig har stået for.

Dansk Iris og Liljeklub har nu 25 medlemmer, hvoraf de to er foreninger.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Årsregnskabet for 2022 er bragt i medlemsbladet sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Eneste indtægt har været kontingenter, mens der har været udgifter til bank, transport, møder samt trykning og udsendelse af medlemsbladet. Sidstnævnte har som altid været den største post og væsentligste årsag til underskuddet på knap 5.800 kr.

Ved regnskabsårets slutning var formuen nede på ca. 9.500 kr. og altså ikke stor nok til at drive klubben i yderligere to år.

Også regnskabet blev godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var forslag fra medlemmer, og eneste forslag var nedlæggelse af klubben. Det var der enighed om, lige som der var enighed om, at nedlæggelse skulle ske på en ordentlig måde. Dirigenten konkluderede, at beslutningen om nedlæggelse var helt i overensstemmelse med vedtægternes § 9.

Der var enighed om følgende:

Dansk Iris og Liljeklub nedlægges til ophør 31.12.2023.

Den nuværende bestyrelse fortsætter uden valg året ud.

Hjemmesiden får lov at leve et år mere, så den først ophører i maj 2025. Det giver mulighed for at informere såvel medlemmer som andre om klubbens ophør.

Et enkelt medlem har forudbetalt kontingent for 2024. Vedkommende får dette beløb tilbage.

Klubbens eneste aktiv er indestående i banken, idet klubben ikke længere ejer pavillon, scanner eller computer, og klubbens bøger er for flere år siden fordelt til interesserede. Efter vedtægternes § 9 skal der ved klubbens ophør tages beslutning om, hvordan formuen kan anvendes i relation til klubbens virke, dvs. iris og liljer.

Generalforsamlingen besluttede, at når alle udgifter for det afsluttende år 2023 er betalt, skal klubben for de resterende penge tilbyde at indkøbe liljer og/eller iris til Geografisk Have i Kolding.

Dersom Geografisk Have ikke er interesseret, skal tilbuddet gå til Zen-Garden ved Stenlille.

Under eventuelt talte de fremmødte om at holde forbindelsen og eventuelt mødes uformelt en gang om året.