Vedtægter

Vedtægter for Dansk Iris og Liljeklub.

 

§1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er: Dansk Iris og Liljeklub. Foreningens hjemsted er hjemmestedskommunen for den til enhver tid værende kasserer.

§2. Formål: Foreningens formål er at virke for udbredelse af kendskabet til Iris og Liljer samt fremme interessen for dyrkning af disse.

§3. Medlemmer: Som medlem kan optages enhver person med interesse for Iris og Liljer samt botaniske haver/foreninger. Indmeldelse sker ved henvendelse herom til kassereren eller et bestyrelsesmedlem. Som passive medlemmer/støttemedlemmer uden stemmeret kan evt. optages udenlandske personer/institutioner, der har gjort sig fortjent dertil. Bestyrelsen afgør, hvem der kan blive passivt medlem/støttemedlem. (Disse tilsendes frøliste, planteliste m.m.)

§4. Bestyrelse: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højst 9 medlemmer, som alle vælges for en 2-årig periode på den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted. Formand, sekretær, redaktør, og frøformidler er på valg i ulige år. Næstformand, kasserer, planteformidler og udstillingskoordinator er på valg i lige år. Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Der skal til enhver tid findes en forretningsorden for bestyrelsen.

§5. Ordinær generalforsamling: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned på et efter bestyrelsens valg bekendtgjort sted i Danmark. Der indkaldes til ordinær generalforsamling med mindst 3 ugers varsel i foreningens medlemsblad – eller ved postfremsendt indkaldelse til hvert medlem. Rettidig annoncering i medlemsbladet er tilstrækkeligt. På generalforsamlingen har hvert kontingentbetalende medlem én stemme. Såfremt kontingent betales inden for seneste 2 uger for generalforsamling, skal pågældende medlem kunne forevise dokumentation for at have stemmeret, med mindre kassereren har modtaget og registreret betalingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved almindeligt flertal, undtagen det under pkt. 9 hørende. På generalforsamlingen, som er foreningens højeste myndighed, behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning.

4. Godkendelse af beretning.

5. Fremlæggelse af Årsregnskaber.

6. Godkendelse af Årsregnskaber.

7. Forslag fra medlemmer.

8. Fastlæggelse af kontingent og medlemsgebyr.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter.

10. Valg af én revisor samt 1 suppleant.

11. Eventuelt.

Forslag fra medlemmer skal være fremsendt til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som ikke må være medlem eller suppleant til bestyrelsen.

Afstemning skal ske skriftligt, såfremt dirigenten eller en af de fremmødte ønsker dette.

§6. Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller 10 % af medlemmerne skriftligt anmoder herom overfor formanden. Bestyrelsen skal i så fald inden 3 uger efter anmodningen til alle stemmeberettigede medlemmer sende indkaldelse med angivelse af den dagsorden, som ønskes behandlet. Kan indkaldelse ske i medlemsbladet, er dette lovlig indkaldelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på tid og sted, som giver medlemmerne rimelig mulighed for at nå frem udenfor ordinær arbejdstid.

§7. Tegningsregel: Foreningen tegnes af formand og kasserer eller en af disse sammen med et andet bestyrelsesmedlem. Kassereren ordner almindelige daglig økonomi. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

§8. Regnskab: Regnskabet revideres hvert år af den generalforsamlings valgte revisor til fremlæggelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal følger kalenderåret. Regnskabet skal være revideret af revisor og vedlægges indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

§9. Vedtægtsændring og opløsning: Forslag til vedtægtsændring samt forslag til opløsning af foreningen kræver vedtagelse med 2/3 af tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Opnås sådant flertal ikke, skal bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, som afholdes senest 2 måneder efter første generalforsamling, og her kræves almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer til forslagets endelige vedtagelse. I tilfælde af foreningens opløsning skal den formue, herunder løsøre, der er i behold, anvendes til formål, som har relationer til foreningens virke, altså iris og liljer. Formålet bestemmes på den opløsende generalforsamling. Oplysning om formål og beløbstørrelse fremsendes, til de i klubben værende medlemmer.  

 

Vedtægter senest revideret på den ordinære generalforsamling 2012